ทำบัญชีดีมีระบบ ดั่งพบเข็มทิศ นำธุรกิจรุ่งเรือง :

รับทำบัญชีเชียงใหม่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

แนวทางการให้บริการทำบัญชี สำหรับ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดังนี้คือ

 1. วางระบบบัญชี ให้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรี!
 2. วางแผนภาษีอากร ให้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรี!
 3. ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรี!
 4. ทางสำนักงานจะเข้ามาสอนงานแก่พนักงานของท่าน ในการทำงานด้านเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามระบบที่ได้วางไว้
 5. จัดทำรายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ และนำส่ง ภ.พ.30 สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน
 6. จัดทำและนำส่ง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1 ก สำหรับการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
 7. จัดทำและนำส่ง ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีและการนำส่ง สำหรับรายการจ้างทำของและอื่นๆ
 8. จัดทำและนำส่งแบบ ส.ป.ส.1-10 สำหรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมถึงการแจ้งเข้างานและออกงานของพนักงาน
 9. บันทึกรายการบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานสากล และสรุปรายรับ – รายจ่ายประจำเดือน
 10. จัดทำประมาณการกำไร(ขาดทุน)ครึ่งปี เพื่อนำส่งแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับภาษีครึ่งปี ต่อกรมสรรพากร
 11. จัดทำงบการเงินประจำปี คือ งบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท เพื่อนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำส่งแบบ ภ.ง.ด.50 ต่อกรมสรรพากร