ทำบัญชีดีมีระบบ ดั่งพบเข็มทิศ นำธุรกิจรุ่งเรือง :

รับทำบัญชีเชียงใหม่ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร

แนวทางการให้บริการทำบัญชี สำหรับ นิติบุคคลฯ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร  มีดังนี้คือ

  1. วางระบบบัญชี ให้แก่นิติบุคคลฯ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร ฟรี!
  2. ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร แก่นิติบุคคลฯ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร ฟรี!
  3. ทางสำนักงานจะเข้ามาสอนงานแก่พนักงานของท่าน ในการทำงานด้านเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามระบบที่ได้วางไว้
  4. จัดทำและนำส่ง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1 ก สำหรับการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
  5. จัดทำและนำส่ง ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีและการนำส่ง สำหรับรายการจ้างทำของและอื่นๆ ของนิติบุคคลฯ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร
  6. จัดทำและนำส่งแบบ ส.ป.ส.1-10 สำหรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมถึงการแจ้งเข้างานและออกงานของพนักงาน
  7. บันทึกรายการบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานสากล และสรุปรายรับ – รายจ่ายประจำเดือน
  8. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของการนำเงินรายได้ ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี
  9. ตรวจสอบความถูกต้อง ของการจ่ายเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ จากบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี
  10. จัดทำงบการเงินประจำปี คือ งบรายได้- รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของนิติบุคคลฯ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร